Süper Eğitim Sigortası (Kepbizden)

KepBizden Sigortası ile çocuğunuzun eğitimini güvence altına alın…
KepBizden Sigortası, adına sigorta yapılacak 0 – 17 yaşlar arasındaki çocuklara, sigorta süresi sonuna gelindiğinde (18 yaşında), aşağıda belirtilen teminat seçeneklerinden kendilerinin tercih edecekleri bir tanesinin şartlarına göre tazminat alma hakkını sağlamaktadır.
Sigorta Teminatları:
A – Sigorta Süresi Sonunda:

Adına sigorta yapılan çocuk; poliçe süresinin bitiminde 18 yaşında olacağı için süre sonu teminatlarından bizzat yararlanma hakkını kazanır. Bunun için, sigorta süresi dolmadan 6 ay önce; aşağıda belirtilen teminat seçeneklerinden hangisine göre tazminat ödenmesi tercihini yaptığını yazılı olarak Şirket’e bildirir.

Ödeme yapıldıktan sonra artık tercihin değiştirilmesi söz konusu olamaz. Teminat seçeneklerinden hangisinin tercih edildiği yazılı olarak bildirilmediği durumlarda Şirket, res’en toplu ödeme seçeneğini uygular.

Teminat Seçenekleri:
A-1 – 7 Yıl Süreli Aylık Gelir:

Adına sigorta yapılan çocuk; süre sonu için bu teminat seçeneğine göre tazminat ödemesi yapılmasını tercih etmiş ise; poliçesinde belirtilen sigorta bitiş tarihini takip eden aydan itibaren, poliçe ile temin edilen aylık gelir meblağı kendisine ödenmeye başlar.

Bu Aylık Gelir ödemeleri, sigortalı çocuğun vefatı halinde ve her halukarda 7. ödenme yılı sonunda biter.

A-2 – Toplu Ödeme:

Sigortalı çocuk bu teminat seçeneği şartlarına göre ödeme yapılmasını tercih etmesi halinde; belirtilen aylık gelir ödemelerinin, teknik esaslara göre peşin değeri olarak hesaplanan ve poliçede belirtilen meblağ (gerçekleşecek kar paylarıyla birlikte) toplu ödeme yapılmak suretiyle sigorta sona erdirilir.

B – Sigorta Süresi İçinde:

Bu sigorta; sigortanın başlangıcından, vadesi doluncaya kadar geçecek süre içerisinde oluşacak aşağıdaki risk hallerini de yine aşağıda belirtilen şartlar dahilinde temin etmektedir.

B-1 – Sigorta Ettirenin Vefatı Halinde:

Sigorta Ettiren’in sigorta süresi içinde vefatı halinde; sigortalı çocuğa, vefatı takip eden aydan itibaren, sigorta süresi doluncaya kadar (çocuk hayatta olması kaydıyla) devam edecek ve aylık primin 3 katı tutarda bir Destek Aylığı ödenme teminatını sağlar.

Bununla birlikte, sigorta başlangıcında sigortalı çocuk için sağlanan Süre Sonu Teminatları’nın da %50 artırılması yanında, kalan prim taksitlerinin ödenmesinden muaf olacağı teminatlarını da sağlar.

B-2 – Sigorta Ettirenin Kalıcı Tam Maluliyeti Halinde:

Sigorta Ettiren’e, maluliyetin kesinleşmesini takip eden aydan itibaren, sigorta süresi doluncaya kadar devam edecek ve aylık primlerin 5 katı tutarında bir Malul Aylığı ödenmesi teminatını sağlamaktadır.

Bununla birlikte, sigorta başlangıcında sigortalı çocuk için sağlanan Süre Sonu Teminatları’nın aynen devam etmesi yanında, kalan prim taksitlerinin ödenmesinden muaf olacağı teminatlarını da sağlamaktadır.

B-3 – Çocuk Vefatı Halinde:

Sigorta süresi içinde sigortalı çocuğun beklenmeyen kaybı halinde vefat tarihindeki Matematik Karşılıkların ulaştığı kar paylı değeri, topluca Sigorta Ettiren’e ödenmek suretiyle sigorta sona erdirilir.

 Önemli Noktalar

Sağladığı Teminatlar
Sigortalının Vefatı Halinde

Lehtara kalan süre için yapılması düşünülen tasarruf tutarlarının peşin değeri olarak belirlenecek meblağ ödenerek sigorta sona erdirilmektedir.

Sigortalının Kazaen Vefatı Halinde

Lehdara sigortalının vefatı halinde ödenecek teminatıyla birlikte sigorta başlangıcında belirtilen kaza sonucu vefat teminatı ödenmektedir.

Kalıcı Tam Maluliyet Teminatı

Sigortalının tam maluliyeti durumunda hedeflenen sürenin sonuna kadar belirtilen tasarruf tutarının sigorta başlangıcında belirlenmiş olan 1 ila 8 katı arasında maluliyet maaşı ödenir ve buna ilaveten poliçeye konu olan aylık tasarruf miktarı kadar ek ödeme bulunmaktadır. Bu durumda toplam maluliyet maaşı tutarı 9 kat olarak nitelendirilebilmektedir.